Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf Pieter Koster te Zeist

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer/opdrachtnemer:
  Hoveniersbedrijf Pieter Koster te Zeist.
 • Opdrachtgever:
  Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ondernemer.
 • Werkzaamheden:
  Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
 • Andere materialen: onder andere zand, grond, teelaarde en compost.
 • Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en opdrachtgever worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD 

 1. Voordat een aanbod (door middel van een mondelinge of schriftelijke offerte) wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de opdrachtgever vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
 2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt eventueel wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
 6. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 7. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de opdrachtgever de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 8. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer in geval de opdrachtgever de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door zowel mondelinge als schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
 2. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 4. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 5. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.


ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever heeft een duur van maximaal één jaar. De opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de opdrachtgever de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opdrachtgever kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
 3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief btw uitgezonderd anders aangegeven. De ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de opdrachtgever. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd.
 3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk dan wel mondeling aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.


ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de opdrachtgever factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. De ondernemer is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de opdrachtgever opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De ondernemer draagt zorg voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de opdrachtgever in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de opdrachtgever verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.

ARTIKEL 12 – DE BETALING

 1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
 3. De opdrachtgever moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod.
 6. De ondernemer kan de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 60 procent van de prijs verplichten.

ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de opdrachtgever een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering.
 2. Als de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de opdrachtgever, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de opdrachtgever deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen.

ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Op de opdrachtgever rust de plicht die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €100.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever
 6. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 17 – KLACHTEN

 1. De opdrachtgever moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is.  Bij de levering van producten zullen ondernemer en opdrachtgever, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de opdrachtgever op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
 2. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 18 – AFWIJKING
Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de opdrachtgever worden vastgelegd.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.